The response to COVID-19 has impacted access to courthouses and may change the way cases are handled. Learn more »

Ntaub Ntawv Qhia Txog COVID-19

Hmoob/Hmong Resources

6 Hlis tim 3, Xyoo 2020

Txhua Lub Tsev Hais Plaub Yuav Rov Qhib Dua Tsawg Kawg Ib Qhov Chaw Pab Neeg Pejxeem Tsis Pub Dhau lub 6 Hlis Tim 15 

Phaj Vassab Tshiab Qhia Txog Cov Kauj Ruam Los Pab Txo Kis Kab Mob COVID-19 
Tom qab lub Judicial Council txiav txim thaum 5 Hlis nra hais tias lub Minnesota Judicial Branch tab tom nyob rau ib txoj kev hloov tshiab, tus Minnesota Supreme Court Chief Lorie S. Gildea tau tso tawm ib tsab cai hais txog kom neeg mus tau hauv tsev hais plaub thiab nrhiav kev pab.  Txoj cai hais kom txhua lub tsev hais plaub hauv txhua lub nroog, thiab cov tsev hais plaub siab hauv lub xeev, qhib tsawg kawg ib qhov chaw los pab neej pejxeem tsis pub dhau lub 6 hlis tim 15, xyoo 2020. 
 
Cov tsev hais plaub yuav tsum ua raws li lub Judicial Council pom zoo Minnesota Judicial Branch COVID-19 Preparedness Plan ua ntej hnub lawv yuav rov qhib dua. Qhov Preparedness Plan qhia txog tiv thaiv kis kab mob thiab cov lus pom zoo kom tsev hais plaub yuav tsum ua raws ua ntej yuav rov qhib rau tib neeg tuaj hauv tsev hais plaub dua. 
 
Cov neeg hais plaub, cov kws lij choj, xov xwm, thiab neeg pejxeem uas yuav tuaj saib cov tsev hais plaub yuav tsum mus saib phaj vassab tshiab reopening webpage ua ntej tuaj saib lub tsev hais plaub.  Phaj vassab tshiab qhia txog kev tu huvsi, npog qhov ncauj qhov ntswg, thiab cov neeg ua haujlwm hauv tsev hais plaub yuav tsum ua raws li cov txheej txheem kom nyob sib nrug.  Nws kuj muaj lus qhia rau cov pejxeem txiav txim, thiab ntsiab lus qhia rau cov neeg uas muaj lus nug txog lawv lub tsev hais plaub cov txheej txheem.  
 
Tejzaum tej lub nroog yuav pib muaj teem sijhawm tuaj rau hauv tsev hais plaub.  Cov nroog mam li qhia txog lawv cov kev tseem ceeb thiab tej yam yuav tsum ua nyob rau hauv lawv cov vassab COVID-19, uas nrhiav tau yog mus xyuas ntawm new reopening webpage.  Txoj cai kuj hais kom cov tsev hais plaub yuav tsum pub neeg nkag tuaj siv pejxeem cov hlwb hlau tshawb fawb ntaub ntawv (tsev hais plaub cov hlwb hlau tshawb fawb ntaub ntawv) thaum ib lub sijhawm.  Thaum cov chaw pab neeg pejxeem thiab cov hlwb hlau tshawb fawb ntaub ntawv rov qhib dua, lawv yuav qhib thaum 8 teev sawv ntxov mus txog 4:30 teev tsaus ntuj. 
 
Txoj kev cai no tsis hloov txoj kev siv txujci tshiab hais plaub nyob deb lossis lwm txoj kev tshaj tawm ua ntej hais txog yuav siv Transitional Cases Strategies rau cov plaub Civil (neeg foob neeg), Criminal (raug kaw), Juvenile (menyuam yaus), thiab Probate (daim ntawv pauv pheej).
Qhov chaw pab yus tus kheej Self-Help Center muab kev pabcuam li qub tiam sis tsuas siv xovtooj thiab email xwb. Lub xeev lub tsev qiv ntawv lij choj Minnesota State Law Library yuav rov qhib dua rau pejxeem thaum lub 6 hlis tim 15, xyoo 2020, uas teem sijhawm xwb.