The response to COVID-19 has impacted access to courthouses and may change the way cases are handled.
Learn more »

Ntaub Ntawv Qhia Txog COVID-19

Hmoob/Hmong Resources

Update, November 6, 2020
Hloov tshiab, 11 Hlis ntuj hnub 6, xyoo 2020:

Minnesota Judicial Branch yeej tseem nyob rau qhov uas muaj kev pauv, li cov cai xaaj tsim los ntawm Minnesota Supreme Court tus thawj nais xaam Lorie S. Gildea.  Txhua lub tsev haiv plaub hauv lub xeev Minnesota hais rooj plaub hais muaj yeej muaj swb uas sib ntsib tim ntsej tim muag yeej ua li cov cai xaaj kom tiv thaiv tau zoo rau ntawm kev noj qab nyob zoo thiab nyob nyab xeeb.

  • Cai xaaj kom looj ntaub npog ntsej muag hauv cov tsev hais plaub xaaj hais tias txhua tus qhua, tibneeg ua haujlwm hauv tsev hais plaub, thiab cov nai xaam yuav tsum looj ntaub npog ntsej muag thaum nyob hauv cov tsev hais plaub pib lub 7 hli ntuj hnub 13.
  • 5 hlis ntuj hnub 28, xyoo 2020 cai xaaj rov qhib cov tsev hais plaub me ntsis rau tibneeg nkag tau.
  • 5 hlis ntuj hnub 15, xyoo 2020 cai xaaj tso cai rov qhib me ntsis cov tsev hais plaub rau lub sijhawm uas hloov.
Tibneeg yuav tsum nyias looj nyias lub ntaub npog ntsej muag thaum lawv ua haujlwm tim ntsej tim muag nrog rau lub nroog los sis tsev hais plaub uas rov saib cov plaub dlua.  Tibneeg mus rau ntawm 105 lub tsev hais plaub twg yuav tsum mus ntsib cov tibneeg ua haujlwm hauv tsev hais plaub sai sai tom qab nkag tau rau hauv lub tsev hais plaub yog lawv tsis muaj lub ntaub npog ntsej muag los sis muaj mob es siv tsis tau lub ntaub npog ntsej muag.  Cov tibneeg uas tsis muaj lub ntaub npog ntsej muag yuav tau txais ib lub siv.  Lub zos qhov kev nyob licas thiab coj licas thiaj nkag tau yeej tso tawm rau txhua lub nroog qhov COVID-19 webpage, uas mus nrhiav tau rau ntawm qhov reopening webpage. Tej lub nroog tej npam yuav hais kom teem sijhawm ua ntej thiaj li ntsib tau tibneeg sibtham lo sis mus tau tej txoj kev nkag rau hauv tsev hais plaub.   

Tibneeg uas pom hais tias muaj tus kabmob COVID-19 los sis ntsib tau leejtwg uas muaj kabmob COVID-19 ntawm 14 hnub uas lawv yuav tsum nkag rau hauv lub tsev hais plaub yuav raug thov kom tivtauj tsev hais plaub los sis lawv tus kws lijchoj, es tsis txhob tuaj ntawm tsev hais plaub.  Cov ntsuas yus tus kheej seb puas muaj kabmob yog:  no no, hnoo hnoo, mob nqaij, mob qa, ua pa tsis nto los sis ua tsis taus pa, ua npaw kub txog 100.4 degree los sis siab tshaj, los sis muaj qhov noj tsis qab los sis hnia tsis tsw abtsi li. 

Cov tsev hais plaub yuav tsum ua li Judicial Council qhov tso cai khom Minnesota Judicial Branch COVID-19 Preparedness Plan, uas hais txog kev tswj licas thiaj tsis kis tau thiab tej kev tshwjxeeb uas tsev hais plaub yuav tsum lawv thiaj li rov qhib tau tsev hais plaub kom tibneeg ua haujlwm tim ntsej tim muag tau.

Minnesota Judicial Branch yeej saib qhov kev noj qab nyob zoo thiab nyob nyab xeeb ntawm cov tibneeg hauv tsev hais plaub tseem ceeb.  Txhua lub nroog yeej lawv cov kev cai xaaj, uas tsim los ntawm Minnesota Department of Health (MDH) Guidelines.  Qhov qhia kev cais xaaj no yog rau txhua tus tibneeg uas raug taw tias tau nyob ze ntawm tus tibneeg uas muaj tus kabmob COVID-19, uas txhais los ntawm CDC.

Qhov xaaj no tsis pauv qhov hais kom siv tej cav cuabyeej los sis qhov cai tau qhia dhau los los ua qhov Transitional Case Strategies rau cov plaub tibneeg sib foob, plaub raug kaw, plaub menyuam yau, thiab plaub tibneeg tswj saib xyuasSelf-Help Center tej kev pab yeej tseem los ntawv qhov siv xovtooj thiab email xwb.  Minnesota State Law Library los yeej yuav tseem yog teem sijhawm thiab xwb.