Hmoob/Hmong Resources

Cov ntawm no yog ib daim ntawv  qhia txog cov kev pab (cov ntawv teev npe, cov ntawv qhia txog hom kev pab, daim ntawv nug txog yus tus kheej, cov lus ceeb toom, tej yam li ntawv ) uas suab ua ntawv hmoob.
The following is a list of resources (forms, brochures, information sheet, notices, etc.) in Hmong.

Ntaub Ntawv Qhia Txog COVID-19 / COVID-19 Information » 
 

Form Number
Form Name
District
Download
 
CSD402
Hmong - Notice of Motion and Motion to Stop COLA
KEV QHIA TXOG TSAB NTAWV THOV THIAB KEV THOV KOM TXHOB HLOOV NQI NOJ NQI HAUS
Statewide
DOC  
 
CSX102
Hmong - Affidavit of Service - Personal and by Mail
Ntawv Ua Pov Thawj Nqa Rau Ntawv Ua Pov Thawj Xa Rau
Statewide
DOC  
 
CSX201
Hmong - Instructions - Motion to Modify Support
TXHEEJ TXHEEM LIS NYIAJ YUG NOJ YUG HAUS CEEV RAU ME NYUAM NTAWV THOV HLOOV NYIAJ YUG NOJ YUG HAUS ME NYUAM
Statewide
 PDF
 
CSX202
Hmong - Motion to Modify Support
Tsab Ntawv Thov thiab Kev Thov Hloov Nqi Yug Noj Yug Haus Rau Me Nyuam
Statewide
DOC  
 
CSX203
Hmong - Affidavit Supporting Motion to Modify Support
Tsab Ntawv Pov Thawj Txhawb Kev Thov Hloov Nyiaj Yug Noj Yug Haus Me Nyuam
Statewide
 
CRM101
Hmong - Petition to Enter Guilty Plea (Felony)
Tshab Ntawv Thov Lees Txim Txhaum Rooj Plaub Loj Raws Txoj Cai 15
Statewide
 
CRM102
Hmong - Petition to Enter Guilty Plea (Misdemeanor and Gross Misdemeanor)
Tsab Ntawv Thov Lees Txim Txhaum RoojPlaub Qib Nrab Raws Txoj Cai 15
Statewide
 
CRM202
Hmong - Felony - Gross Misdemeanor First Appearance Statement of Rights
TXOJ CAI THAUM NTSIB XAM THAWJ ZAUG HAIS TXOG ROOJ PLAUB LOJ NRAB-FELONY
Statewide
 PDF
 
CRM203
Hmong - Gross Misdemeanor DUI Statement of Rights
TXOJ CAI LUB TXIM DUI NRUB NRAB
Statewide
 PDF
 
CRM204
Hmong - Misdemeanor Statement of Rights
TXOJ CAI MISDEMEANOR ( LUB TXIM ME)
Statewide
 PDF
 
CRM205
Hmong - Petty Misdemeanor Statement of Rights
KOJ TXOJ CAI PETTY MISDEMEANOR (LUB TXIM ME TSHAJ PLAWS)
Statewide
 PDF
 
CRM206
Hmong - Probation Violation Statement of Rights
TXOJ CAI THAUM LWB COV KEV CAI SAIB LOS YOG THAUM LWB
Statewide
 PDF
 
CRM704
Hmong - Form 11 - Petition to Proceed Pro Se Counsel
TSAB NTAWV 11 – TSAB NTAWV THOV SAWV CEV TAM TUS KHEEJ HAIS PLAUB
Statewide
 
PD App
Hmong - Public Defender Application (created by State Public Defender's Office)
Xeev Minnesota Ntawv thov ib tug Kws Lijchoj Pab Pejxeem
Statewide
 PDF
 
EXP101
Hmong - Instructions - Expungement (Sealing) of Criminal Records
Neeg Foob Cov Lus Qhia txog Kev Tshem Tawm (Kaw Npog) Ntaub Ntawv Teev Kev Txhaum Cai
Statewide
 PDF
 
OFP101
Hmong - Instructions - Applying for an Order for Protection
Cov Lus Qhia Thov Tsab Ntawv Tiv Thaiv
Statewide
 PDF
 
OFP102
Hmong - Petition for Order of Protection
Tsab Ntawv Thov Kev Yuam Tiv Thaiv (OFP)
Statewide
 
OFP103
Hmong - Notice to Petitioner Regarding Information Provided in Petition
Ntawv Faj rau Neeg Foob Txog Xov Xwm Muaj Nyob Hauv Tsab Ntawv Thov thiab Tsab Ntawv Pov Thawj
Statewide
 PDF
 
OFP106
Hmong - Important Notice to Petitioner
TSEEM CEEB CEEB TOOM RAU TUS NEEG FOOB
Statewide
 PDF
 
OFP107
Hmong - Confidential Address/Phone Request
Thov Ceev Zoo Chaw Nyob/Xov Tooj
Statewide
 
OFP201
Hmong - Information for Respondent in a Domestic Abuse Case
Ncauj Lus Qhia tus Neeg Raug Foob hauv Rooj Plaub Sib
Statewide
 PDF
 
OFP202
Hmong - Request for Hearing
Kev Thov Lub Rooj Sib Hais
Statewide
 
OFP801
Hmong - Notice of Change of Address
Ntawv Faj Seeb Txog Chaw Nyob Hloov
Statewide
 
OFP904
Hmong - Other Minor Children with Respondent
Lwm Cov Me Nyuam Tsis Nto Hnub Nyoog nrog Tus Neeg Raug Foob
Statewide
 
IFP101
Hmong - Instructions - Fee Waiver / IFP
COV LUS QHIA – NTAWV ZAM COV NQI THIAB NUJ NQIS HAIS PLAUB
Statewide
 PDF
 
15-UVF
Hmong - Verification of Funds on Deposit
TSAB NTAWV CEEB TOOM TXOG KEV NOJ QAB HAUS HUV NTAWM TUS KHEEJ
Statewide
   
 
GAC 11-U
Hmong - Personal Well-Being Report (Guardianship)
Tsab Ntawv Ceeb Toom Txog Kev Noj Qab Haus Huv Ntawm Tus Kheej (Hmong)
Statewide
   
 
HAR104
Hmong - Petitioner's Request to Keep Address/Phone Confidential
Neeg Foob Txoj Kev Thov Ceev Zoo Cia Chaw Nyob/Xov Tooj
Statewide
 
HAR802
Hmong - Order Granting Petition for Ex Parte Harassment Restraining Order
Kev Yuam Hais Ib Tog Plaub Ntug Pom Zoo Tsab Ntawv Thov Yuam Ceev Kev Zes Ua Phem (Petition for Harassment Restraining Order)
Statewide
 
HOU202
Hmong - Eviction Answer
Teb Cov Lus Foob Kom Tawm Tsev
Statewide
DOC  
 
HOU502
Hmong - Notice of Motion and Motion for Expungement of Eviction Record
Tsab Ntawv Thov thiab Ntawv Kev Ceev Npog Cia Ntaub Ntawv Ncaws Tawm Tsev
Statewide
DOC  
 
OTH102
Hmong - What Staff Can and Cannot Do for Customers
YAM TUS NEEG KHIAV DEJ NUM HAUV TSEV HAIS PLAUB UA TAU (thiab tsis tau) RAU KOJ
Statewide
 PDF
 
OTH201
Hmong - Race Data Form
Daim Ntawv Khaws Xov Haiv Noob Neeg
Statewide
 PDF
 

A Parental Guide to Making Child-Focused Parenting Time Decisions Paternity Statement of Rights (PAT101) Felony - Gross Misdemeanor First Appearance Statement of Rights Gross Misdemeanor DUI Statement of Rights Misdemeanor Statement of Rights Petty Misdemeanor Statement of Rights Probation Violation Statement of Rights Public Defender Application
The Minnesota Judicial Branch makes no endorsement or warranty of services by linking to an organization from this website.

LawHelpMN.org - Nkag Siab Txog Koj Li Teebmeem Raug Cai

Statement of Defendant's Rights - Hmoob