Soomaali/Somali Resources

Halkan hoose waxaa laguugu soo bandhigay qoraalo ku caawinaya (foomamka maxkamaddaha, warbixin daabacan, Bogag xambaarsan xog la soo koobay, iwm) kuna af Soomaali.
The following is a list of resources (forms, brochures, information sheet, notices, etc.) in Somali 
 

Conciliation Court General Info and Guide Consider Mediation before Filing a Case in Conciliation Court Landlords-How to File an Eviction Action Housing Expungement Brochure Domestic Violence Court Brochure What to Expect-Divorce in Minnesota A Parental Guide to Making Child-Focused Parenting Time Decisions English/Somali legal glossary
Some Guidelines when Completing the Statement of Claim and Summons for Conciliation Court Notifying Tenant Screening Companies about your Expungement Fines Collection Officer Referral Sheet How to File a Motion to Reopen a Previously Paid Citation
Form Number
Form Name
District
Download
 
CHP1001
Somali - Instructions - Applying for Court-Appointed Attorney (CHIPS)
HABRAACYO - Codsiga Qareenka Maxkamaddu Qabato
Statewide
 PDF
 
CHP1002
Somali - Affidavit for Court-Appointed Attorney (CHIPS)
Foomka Markhaatikaca Qareenka Maxkamaddu Qabato
Statewide
 
CHP201
Somali - Advisory of Party Rights-CHIPS
TALO-BIXINTA IYO XUQUUQDA KA QAYBGALAHA – CHIPS
Statewide
 PDF
 
CHP202
Somali - Advisory of Participant Rights-CHIPS Permanency
TALO-BIXINTA IYO XUQUUQDA KA QAYBGALAHA – JOOGTADA EE CHIPS
Statewide
 PDF
 
CSD402
Somali - Notice of Motion and Motion to Stop COLA
OGAYSIISKA LAGU CODSANAYO IN LAGU JOOJIYO CODSIGA LAGU SAXAYO KHARASHKA NOLOSHA TUSMOOYINKA
Statewide
DOC  
 
CSX102
Somali - Affidavit of Service - Personal and by Mail
Qoraalka Dhaarta ee Adeega Shakhsiga Qoraalka Dhaarta ee Boostada Lagu Diray
Statewide
DOC  
 
CSX201
Somali - Instructions - Motion to Modify Support
HABKA DADAJINTA MASARUUFKA CUNUGGA CODSIGA LAGU BADDALO MASARUUFKA CUNUGGA
Statewide
 PDF
 
CSX202
Somali - Motion to Modify Support
Ogaysiiska Codsiga iyo Codsiga Lagu Baddalayo Masruufka Caruurta
Statewide
DOC  
 
CSX203
Somali - Affidavit Supporting Motion to Modify Support
Warqadda Dhaarta ee Taageersan Codsiga Baddalaadda Masaruufka Cunugga
Statewide
 
CCT100
Somali - Instructions - Plaintiff's Statement of Claim
HABRAACYO: Maxkamadda Heshiisiinta – Dacwada Qoran ee Eedeeyaha
Statewide
 PDF
 
CCT102
Somali - Plaintiff's Statement of Claim
Dacwada Qoran ee Eedeeyaha
Statewide
 
CCT103
Somali - Conciliation Court Affidavit of Service
Markhaatikicidda Gudbinta Waraaqaha ee Maxkamadda Heshiisiinta
Statewide
 
CCT104
Somali - Affidavit of Inability to Pay Conciliation Court Filing Fee
Markhaatikicidda Inaan la Bixin Karin Lacagta Maxkamadda Heshiisiinta
Statewide
 
CCT701
Somali - Power of Attorney for Conciliation Court Case
Waraaqda Wakiilka Kiiska Maxkamadda Heshiisiinta
Statewide
 
CCT702
Somali - Conciliation Court Additional Litigants Form
Foomka Eedeeyeyaasha Dheeraadka ah ee Maxkamadda Heshiisiinta
Statewide
 
CRM101
Somali - Petition to Enter Guilty Plea (Felony)
Codsiga Qirashada Dambiga Kiiska Dambiga Culus Sida Waafaqsan Sharciga 15
Statewide
 
CRM102
Somali - Petition to Enter Guilty Plea (Misdemeanor and Gross Misdemeanor)
Codsiga Waanwaanta QirashadaDambiga Kiiska Dambiga Hoose ama Dambiga Dhexe Sida Waafaqsan Sharciga 15
Statewide
 
CRM202
Somali - First Appearance Statement of Rights
Xuquuqda Eedeeysanaha Maalinta Koowaad ee Maxkamadda
Statewide
 PDF
 
CRM206
Somali - Statement of Rights - Probation Violation or Violation of Sentencing Order
Statewide
 PDF
 
CRM704
Somali - Form 11 - Petition to Proceed Pro Se Counsel
CODSIGA QOFKA NAFTIISA DAAFACA
Statewide
 
PD App
Somali - Public Defender Application (created by State Public Defender's Office)
Codsiga Qareenka dad weynaha ee lacag la’aanta ah
Statewide
 PDF
 
EXP101
Somali - Instructions - Expungement (Sealing) of Criminal Records
Tilmaamaha Daboolidda ee Codsadaha (Daboolidda) Diiwaanka Dambiga
Statewide
 PDF
 
DIV1701
Somali - Instructions for Joint Petition for Dissolution of Marriage With Children
Habraacyada Codsiga Wadajirka ah ee Furriinka Xaaska ay Carruur u Joogto
Statewide
 PDF
 
DIV301
Somali - Instructions - Joint Petition for Dissolution of Marriage Without Children
Habraacyada Codsiga Wadajirka ah ee Furriinka Xaaska Aysan Carruur u Joogin
Statewide
 PDF
 
OFP101
Somali - Instructions - Applying for an Order for Protection
Tilmaamaha Dalabka Ammarka Badbaadinta
Statewide
 PDF
 
OFP102
Somali - Petition for Order of Protection
Dacwada Amarka Difaacidda ah (OFP)
Statewide
 
OFP103
Somali - Notice to Petitioner Regarding Information Provided in Petition
Ogeysiiska la Siiyo Codsadaha Kuna Saabsan Macluumaadka Lagu Bixiyay Cosdsiga iyo Warqadda Dhaarta (Affidavit)
Statewide
 PDF
 
OFP106
Somali - Important Notice to Petitioner
MUHIIM OGEYSIISKA CODSADAHA
Statewide
 PDF
 
OFP107-P
Somali - Petitioner's Request to Keep Address/Phone Confidential
Codsiga Cinwaanka/Telefoonka Qarsoodiga
Statewide
 
OFP108
Somali - Affidavit / Proof of Transfer of Firearms
Markhaatikaca / Caddeynta soo Wareejinta ee Hubgacmeedka
Statewide
 
OFP109
Somali - Affidavit of No Ownership/Possession of Firearms
Markhaatikicid ah Inaan la Haysan/Lahayn Hubgacmeed ama Rasaas
Statewide
 
OFP201
Somali - Information for Respondent in a Domestic Abuse Case
Macluumaadka Dacweysanaha Kiis ah Tacaddiyada Qoyska Gudihiisa
Statewide
 PDF
 
OFP202
Somali - Request for Hearing
Codsiga Dacwad-dhageysi
Statewide
 
OFP301
Somali - Affidavit in Support of Order to Show Cause for Contempt
Markhaatikac Taageerid u ah Amarka lagu Muujinayo Sababta Ixtiraam La'aanta Maxkamadda (Dhibaateyn)
Statewide
 
OFP401
Somali - Affidavit and Motion to Modify Order for Protection
Markhaatikaca iyo Mooshinka wax Beddelka Amarka Difaacidda ah
Statewide
 
OFP503
Somali - Affidavit for Filing Foreign Protective Order
Markhaatikaca Xareynta Khuseysa Dibadda oo ah Amar Difaacid ah
Statewide
 
OFP601
Somali - Petitioner’s Request for Dismissal of Order for Protection
Dacwoodaha wuxuu codsanayaa ka-harid Amar Difaacid ah
Statewide
 
OFP701
Somali - Application for Extension of Order for Protection
Codsiga Dheereynta Amarka Difaacidda ah ee Xiga
Statewide
 
OFP801
Somali - Notice of Change of Address
Ogeysiiska Cinwaanka la Beddelay Sharciga
Statewide
 
FEE101
Somali - Instructions - Request to Waive Court Fees and Costs
TILMAAMAHA - KA DHAAFIDDA KHIDMADAHA IYO KHARASHKA MAXKAMADDA
Statewide
 PDF
 
GAC 11.2
Somali - Affidavit of Service (Annual Reporting - Guardianship)
Caddeynta Gudbinta Waraaqaha (Warbixinta Sannadka - Ilaaliyaha)
Statewide
 
GAC 11-G
Somali - Annual Notice of Right to Petition for Termination or Modification (Guardianship only)
Ogeysiiska Sannadka ee Codsiga Xuquuqda Joojinta ama Beddelaadda Masuuliyadda ama Hawl Kale
Statewide
 
GAC 11-U
Somali - Personal Well-Being Report (Guardianship)
Warbixinta Fayaqabka Shakhsiga
Statewide
 
GAC100
Somali - Bill of Rights
Sharciga Xuquuqaha ee Dadka ku Lug Leh Masuuliyadda ama Ilaalinta
Statewide
 PDF
 
GAC201
Somali - Instructions - Annual Reporting for Guardians
HABRAACYO - Warbixinta Sannadka ee Masuulka
Statewide
 PDF
 
HAR101
Somali - Instructions - Applying for a Harassment Restraining Order
HABRAACYO - Codsiga Amarka Ammaangelinta ama Joojinta Dhibidda (HRO)
Statewide
 PDF
 
HAR102
Somali - Petition for Harassment Restraining Order
Foomka Amarka Ammaangelinta ama Joojinta Dhibidda
Statewide
 
HAR104
Somali - Petitioner's Request to Keep Address/Phone Confidential
Codsiga Dacwoodaha loogu Qarinayo Cinwaanka/Taleefanka
Statewide
 
HAR105
Somali - Notice of Change of Address
Ogeysiiska Cinwaanka la Beddelay Sharciga
Statewide
 
HAR201
Somali - Notice to Respondent
Ogeysiis Muhiim u ah Dacweysanaa
Statewide
 PDF
 
HAR301
Somali - Request for Hearing
Codsiga Dacwad-dhageysi
Statewide
 
HAR401
Somali - Petitioner's Request for Dismissal of Harassment Restraining Order
Codsiga Ka-haridda Dacwoodaha ee Amarka Ammaangelinta ama Joojinta Dhibidda
Statewide
 
HAR501
Somali - Affidavit in Support of Order to Show Cause for Contempt
Markhaatikac Taageerid u ah Amarka lagu Muujinayo Sababta Ixtiraam La'aanta Maxkamadda (Dhibaateyn)
Statewide
 
HAR601
Somali - Notice of Motion and Motion to Change Harassment Restraining Order
Ogeysiis ah Mooshin iyo Mooshinka Beddelaaadda Amarka Joojinta Waxyeelleynta
Statewide
 
HAR701
Somali - Affidavit and Request for Publication
Markhaatikicid iyo Codsi si loo Daabaco (Dhibaateynta)
Statewide
 
HOU202
Somali - Eviction Answer
Jawaabta Tillaabada Ka-saaridda
Statewide
DOC  
 
HOU502
Somali - Motion to Expunge Eviction Record and Notice of Hearing
Ogaysiiska Codsiga iyo Codsiga Lagu Daboolayo Xogta (Xeerka Minn. §484.014)
Statewide
DOC  
 
OTH102
Somali - What Staff Can and Cannot Do for Customers
WAXA SHAQAALAHA MAXKAMADDU KUU QABAN KARAAN IYO WAXA AYNA KUU QABAN KARIN
Statewide
 PDF
 
OTH201
Somali - Race Data Form
Foomka Xogta Isirka
Statewide
 PDF
 

Gross Misdemeanor DUI Statement of Rights Misdemeanor Statement of Rights Petty Misdemeanor Statement of Rights Public Defender Application
Dacwad-dhageysiga maxkamadda waxaad uga qeyb qaadan kartaa fiidiyowga intarnetka ah ee Zoom adigoo isticmaalaya taleefankaaga (Zoom Mobile App) ama in aad intarnetka aalad kale ku soo gasho. Linkigaaga dacwad-dhageysiga ammaankiisu waa sugan yahay oo adiga ayuu gaar kugu yahay, marka haddii aad leedahay ballan ah ogeysiiska dacwad-dhageysi fiidiyow ah, fadlan ka soo qeybgal adigoo gujinaya linkiga, laakiin ha koobbiyeysan linkiga oo ha ku dhejin bog cusub oo ah intarnetka.
 
Fiidiyowga Zoom waxaad ka heleysaa waxyaabo kuu noqonaya caawimaad markaad isa soo diyaarineyso. Si aad isugu diyaariso dacwad-dhageysigaaga maxkamadda, waxaad daawan kartaa laba fiidiyow oo kala ah, Join a Meeting (Ka qeybgal Kulanka) iyo Joining and Configuring Audio and Video (Ka-qeybgelidda iyo Tijaabinta Maqalka iyo Muuqaalka).
  
Si aad uga qeybgasho dacwad-dhageysi aad isticmaaleyso fiidiwow (Zoom Mobile App)
 
La soo deg Zoom app oo gasho taleefankaaga. Haddii aad iska diiwaangelisay ama aad haysato Zoom account, sidaas ayaad fiidiyowga uga soo qeybgali kartaa. Uma baahnid in aad iska sii diiwaangeliso ama haysato summad si aad uga soo qeybgasho dacwad-dhageysiga. Iska hubso in aad cusbooneysiiso barnaamijka ah app-ka.
 
 1. Furo app-ka oo guji linkiga laguugu soo diray boostada intarnetka (email) ee macluumaadkaaga dacwad-dhageysiga maxkamadda.
 2. Haddii uu kuu shaqeyn waayo, ama haddii laguu soo diro waraaq ah ogeysiiska dacwad-dhageysigaaga, guji Join a Meeting(Ka qeybgal Kulanka).
 3. Geli Meeting ID (Lambarka Kulanka) ee maxkamadda.
 4. Geli magacaaga iyo magaca awoowahaa. Haddii aad qof u tahay wakiil, xilkaaga soo raaci magacaaga, tusaale ahaan, John Smith, Qareenka Eedeysanaha.
 5. Guji Join (Gal) si aad ugu qeybgasho dacwad-dhageysiga.
 6. Haddii lagu weydiiyo, geli Meeting Password (Furehaaga Kulanka), lambarro laguu soo raaciyey macluumaadka dacwad-dhageysigaaga maxkamadda.
 7. Guji Join Meeting (Ka qeybgal Kulanka) si ay kuugu bilaabato dacwad-dhageysigaaga.
Si aad intarnetka ugu soo gasho dacwad-dhageysiga
 
Tijaabi in uu kuu shaqeynayo intarnetka, sida in aad geli karto fiidiyowga maqalka iyo muuqaalka ah ee Zoom, ka hor intaadan gelin dacwad-dhageysigaaga maxkamadda https://courts-state-mn-us.zoomgov.com/test
 
 1. Ogeysiiska dacwad-dhageysigaaga ee laguugu soo diray boostada intarnetka (email), guji linkiga maxkamadda si aad si toos ah ugu gasho khadka Zoom.
 2. Haddii ay sidaas kuu shaqeyn weydo, ama haddii ay maxkamaddu kuu soo dirtay waraaq ah ogeysiiska dacwad-dhageysigaaga, soo gal https://zoomgov.com/join adigoo  isticmaalaya intarnetka.
 3. Geli Meeting ID (Lambarka Kulanka) ee maxkamadda.
 4. Haddii lagu weydiiyo, geli Meeting Password (Furehaaga Kulanka).
 5. Marka aad soo gasho dacwad-dhageysiga, waxaad gelin kartaa magacaaga adigoo gujinaya calaamadda Participants (Ka-qeybgaleyaasha) oo waxaad ka heleysaa shaashadda dhankeeda hoose. Dhinaca midige aad oo guji magacaaga More (Waxyaabo Kale) dabadeedna calaamadi Rename (wax-beddelid) si aad ugu qorto magacaaga. Haddii aad qof kale wakiil u tahay, xilkaaga soo raaci magacaaga, tusaale ahaan, John Smith, Qareenka Eedeysanaha.
 6. Guji Join Audio (calaamadda ah maqlidda) ee kaaga muuqata dhanka bidixda hoose ee shaashadda.
 7. Guji calaamadda ah Share Video (Muuqaalkaaga La-wadaag).
Booqo Remote Hearings oo ka eego faahfaahin iyo siyaabaha aad uga qeybgeli karto dacwad-dhageysi ah fogaan-arag, iyo sida aad u soo gudbineyso wixii caddeymo ah.


 
The Minnesota Judicial Branch makes no endorsement or warranty of services by linking to an organization from this website.
 

LawHelpMN.org - Soomaali